EU Parlement

Koolmonoxide

Station Laatste 1u waarde (mg/m3) om Glijdend 8u gemiddelde (mg/m3)
EU Parlement 0,2 14u 0,3

Benzeen

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
EU Parlement 0,1 14u 0,2

Stikstofmonoxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
EU Parlement 1,0 14u 4,0 8u

Stikstofdioxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
EU Parlement 8,0 14u 59,0 8u