Kunst-Wet

Koolmonoxide

Station Laatste 1u waarde (mg/m3) om Glijdend 8u gemiddelde (mg/m3)
Kunst-Wet 0,4 7u 0,3

Stikstofmonoxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Kunst-Wet 17,0 8u 28,0 4u

Stikstofdioxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Kunst-Wet 35,0 8u 35,0 8u

Zwaveldioxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Kunst-Wet 1,0 8u 1,0