Kunst-Wet

Koolmonoxide

Station Laatste 1u waarde (mg/m3) om Glijdend 8u gemiddelde (mg/m3)
Kunst-Wet 0,2 15u 0,2

Stikstofmonoxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Kunst-Wet 10,0 15u 41,0 8u

Stikstofdioxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Hoogste 1u vandaag (µg/m3) om
Kunst-Wet 41,0 15u 78,0 9u

Zwaveldioxide

Station Laatste 1u waarde (µg/m3) om Glijdend 24u gemiddelde (µg/m3)
Kunst-Wet 1,0 15u 2,0