In de winter

Winterse verontreinigingspiek (ook smog genoemd)

In de winter zijn verontreinigingspieken het resultaat van de opeenhoping van verontreinigende stoffen afkomstig van de uitlaatgassen van wagens en van de uitstoot veroorzaakt door de verwarming van gebouwen. Deze pollutiepieken doen zich voor bij specifieke weersomstandigheden: bij zwakke wind en vooral bij het verschijnsel van thermische inversie, dat de polluenten laag bij de grond houdt, zoals onder een stolp.

Slechte luchtkwaliteit kan leiden tot ademhalingsstoornissen en een verslechtering van de gezondheidstoestand bij kwetsbare mensen.

In tegenstelling tot wat het geval is bij een ozonpiek, kunnen noodmaatregelen bij een winterpiek een rechtstreeks effect op de concentraties hebben. Daarom heeft het Gewest een noodplan uitgewerkt voor bij een winterse pollutiepiek. Deze maatregelen beogen voornamelijk een minder grote uitstoot afkomstig van het autoverkeer, door snelheidsbeperking of zelfs beperkt autoverkeer.

Aangezien verontreinigingspieken beïnvloed worden door de weersomstandigheden, hangt hun voorspelbaarheid samen met de betrouwbaarheidstermijn van de weersvoorspellingen, en die bedraagt 48 uur. Vandaar de benaming “dringende maatregelen”: ze worden vastgelegd en toegepast binnen de tijdspanne van 48 uur die voorafgaat aan de piek. Deze maatregelen hebben tot doel de concentratie van de verontreinigende stoffen in de lucht te verminderen en de piek te vermijden. Ze zijn opgesplitst in 1 informatieniveau en 3 afzonderlijke interventieniveaus afhankelijk van de duur en de intensiteit van de piek die men wil vermijden.

Welke polluenten?

De verontreinigende stoffen waarover het meestal gaat, zijn stikstofdioxide (NO2) en microdeeltjes (PM2.5 en PM10). Deze stoffen werken de ontwikkeling van ademhalingsstoornissen zoals astma en allerhande allergieën in de hand.

Meer info

Hoe evolueert de luchtkwaliteit? Hoe wordt ze gemeten? Wat is de impact van het verkeer? Welke gevolgen heeft ze voor onze gezondheid? Antwoorden op deze vragen vindt u in de rubriek Lucht-Klimaat op de website van Leefmilieu Brussel.