Alarmdrempels

Via de website "Luchtkwaliteit" van Leefmilieu Brussel kunt u permanent en in real time de evolutie volgen van de concentratie van verschillende luchtverontreinigende stoffen in de omgevingslucht. Het betreft meetwaarden opgetekend door het telemetrisch meetnet van het Brussels Gewest en bijeengebracht op Belgisch niveau door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). De site geeft bovendien informatie over de overschrijding van de normen (grenswaarden) en de drempelwaarden die voortvloeien uit de Europese wetgeving.

In Brussel zijn er geregeld verontreinigingspieken die een impact hebben op onze gezondheid en onze leefomgeving. Om deze impact te voorkomen heeft het Gewest verschillende drempels ingevoerd voor de concentraties van verontreinigende stoffen. Bij overschrijding van een drempel, wordt er informatie verstrekt aan het publiek. In sommige gevallen worden er maatregelen van kracht. 

Enerzijds zijn er verontreinigingspieken te wijten aan de concentratie van fijne deeltjes (PM10) en stikstofdioxiden (NO2) in de lucht, ook wel winterpieken genoemd. Anderzijds zijn er ozonpieken, die voornamelijk in de zomer voorkomen.

Verontreiniging door fijne deeltjes en stikstofdioxide

 

Drempel 0

Drempel 1

Drempel 2

Drempel 3

Glijdend 24-uur gemiddelde 51 tot 70 µg/m³      
Daggemiddelde PM10 concentraties   71 tot 100 µg/m³ 101 tot 200 µg/m³ > 200 µg/m³

Dagelijkse maximale 1-uur waarden van NO2

  151 tot 200 µg/m³ 201 tot 400 µg/m³ > 400 µg/m³

Op basis van de waarnemingen van de PM10- en NO2-concentraties tijdens de voorbije negen winters, heeft IRCEL (de Intergewestelijke Cel) vastgesteld hoe vaak de interventiedrempels 1, 2 en 3 worden bereikt gedurende twee opeenvolgende dagen:

  • Informatiedrempel 0 : kan meerdere keren per jaar voorkomen
  • Interventiedrempel 1: komt doorgaans 1 tot 3 keer per jaar voor (in de winter)
  • Interventiedrempel 2: komt niet vaak voor
  • Interventiedrempel 3: komt zelden voor

Meer informatie over het  Noodplan voor vervuilingspieken op de website van Leefmilieu Brussel

Ozon- en hitteplan

Het Ozon- en hitteplan anticipeert op dergelijke uitzonderlijke weersomstandigheden en voorziet in een aantal informatie- en preventiemaatregelen die de gevolgen voor de bevolking – en met name voor die groepen die het meeste risico lopen (kinderen, oudere mensen en/of alleenstaanden) – moeten temperen.

We spreken van een hittegolf wanneer minstens drie dagen na elkaar een gemiddelde maximumtemperatuur boven 30°C wordt opgetekend en de gemiddelde minimumtemperatuur boven 18°C ligt. Aangezien hitte en hoge ozonconcentraties vaak samen voorkomen, heeft het plan ook betrekking op ozonpieken. De drempels voor de ozonconcentratie in de lucht werden door de Europese Unie vastgesteld op 180 microgram ozon per m³ lucht (drempel voor waarschuwingen aan de bevolking) en 240 microgram ozon per m³ lucht (alarmdrempel).

Meer informatie over het  Het Ozon- en hitteplan op de website van Leefmilieu Brussel